แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy ผ่านเกณฑ์ 75 % รับเกียรติบัตร ทาง E-mail โดยกศน.จังหวัดสมุทรสาคร - hongpagkru

24 ต.ค. 2564

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy ผ่านเกณฑ์ 75 % รับเกียรติบัตร ทาง E-mail โดยกศน.จังหวัดสมุทรสาคร

 

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy กศน.จังหวัดสมุทรสาคร
กรุณาใส่ E-mail และรายละเอียดอื่นๆ เพื่อการรับเกียรติบัตร Online
การทำแบบทดสอบต้องผ่าน 75 % ถึงจะได้รับเกียรติบัตรผ่านการทดสอบ ทาง E-mail ที่ลงทะเบียน

เกณฑ์การประเมิน
ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ต่ำกว่าร้อยละ 75 หมายถึง ปรับปรุง
ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 76 – 79 หมายถึง พอใช้
ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 80 – 84 หมายถึง ดี
ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 85 ขึ้นไป หมายถึง ดีมาก

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่