ขอเชิญลงทะเบียนร่วมการประชุมวิชาการนันทนาการ ครั้งที่ 17 วันที่ 28-29 ตุลาคม 2564 รับวุฒิบัตรเมื่อเข้าร่วมประชุมครบเวลาการประชุม โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - hongpagkru

23 ต.ค. 2564

ขอเชิญลงทะเบียนร่วมการประชุมวิชาการนันทนาการ ครั้งที่ 17 วันที่ 28-29 ตุลาคม 2564 รับวุฒิบัตรเมื่อเข้าร่วมประชุมครบเวลาการประชุม โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ขอเชิญลงทะเบียนร่วมการประชุมวิชาการนันทนาการ ครั้งที่ 17 วันที่ 28-29 ตุลาคม 2564 รับวุฒิบัตรเมื่อเข้าร่วมประชุมครบเวลาการประชุม โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการนันทนาการ ครั้งที่ 17 เรื่อง การให้บริการนันทนาการชุมชนและรูปแบบการวางแผนนันทนาการชุมชนในยุควิถีใหม่
(Service Provision in Community Recreation and Community Recreation Planning Model in New Normal)

ในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30น. ผ่านทางออนไลน์ Zoom Meeting ลงทะเบียนเข้าร่วมฟรีและรับวุฒิบัตรเมื่อเข้าร่วมประชุมครบเวลาการประชุม

จัดโดย ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ขอเชิญลงทะเบียนร่วมการประชุมวิชาการนันทนาการ ครั้งที่ 17 วันที่ 28-29 ตุลาคม 2564 รับวุฒิบัตรเมื่อเข้าร่วมประชุมครบเวลาการประชุม โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญลงทะเบียนร่วมการประชุมวิชาการนันทนาการ ครั้งที่ 17 วันที่ 28-29 ตุลาคม 2564 รับวุฒิบัตรเมื่อเข้าร่วมประชุมครบเวลาการประชุม โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการประชุมคลิกที่นี่

สมัครเข้าประชุมคลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์