hongpagkru

hongpagkru

Recent Posts

13 มี.ค. 2566

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสายงานการสอน ประกอบการเลื่อนเงินเดือน รอบ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566

18:54
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครู 2566 สายงานการสอน แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ครู ไฟล์ doc ประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 รอ...
Read More

9 มี.ค. 2566

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2566 ITA Manual Growth & Goals เติบโตสู่เป้าหมาย

05:47
  คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 ITA Manual Growth & Goals เติบโตสู่เป้าหมาย ...
Read More

แจกไฟล์โครงการในโรงเรียนที่น่าสนใจ กว่า 100 โครงการ ปรับใช้ ปี 2565 – 2566

05:42
  ไฟล์โครงการในโรงเรียนที่น่าสนใจ กว่า 100 โครงการ ปรับใช้ ปี 2565 – 2566 ไฟล์ Word แก้ไขได้ โครงการที่รวมเอาโครงการกว่า 100 โครงการ มีทุกกิ...
Read More