สทศ. เปิดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2564 สมัคร 4 – 20 มิถุนายน 2564 - hongpagkru

6 มิ.ย. 2564

สทศ. เปิดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2564 สมัคร 4 – 20 มิถุนายน 2564

 


        เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อนําไปสู่ การพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในฐานะองค์การที่ จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนาและส่งเสริม วิชาการด้านการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบ และการประเมินผล จึงได้จัดการให้บริการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น

        ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการจัดการให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและ ประเมินผลการเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงเห็นสมควรออกประกาศ เพื่อกําหนดรายละเอียดการให้บริการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

กำหนดการรับสมัคร


 

การเปิด-ปิดระบบรับสมัครสอบ

            สทศ. จะเปิดระบบการรับสมัครสอบ  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  ของวันแรกที่มีการเปิดรับสมัครสอบ

            และปิดระบบการรับสมัครสอบ  ในเวลา  16.00  น.  ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบการรับสมัครสอบ

 

การเปิด-ปิดระบบการชำระเงิน

            สทศ. จะเปิดระบบการชำระเงิน  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  ของวันแรกที่มีการเปิดระบบรับชำระเงิน

            และปิดระบบการรับชำระเงินในเวลา  20.00  น.  ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบรับชำระเงิน


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

สมัครสอบได้ที่ช่องทางนี้ คลิก


ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก : https://www.niets.or.th/th/