แบบทดสอบออนไลน์ พร้อมแหล่งเรียนรู้ ความรู้ความเข้าใจ การพัฒนาตนเอง ตามมาตรฐานวิชาชีพครู - hongpagkru

27 เม.ย. 2566

แบบทดสอบออนไลน์ พร้อมแหล่งเรียนรู้ ความรู้ความเข้าใจ การพัฒนาตนเอง ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

 แบบทดสอบออนไลน์ พร้อมแหล่งเรียนรู้ หลักสูตร แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย  โดย สพป.ราชบุรี เขต 1 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล

ตัวอย่างเกียรติบัตร


1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1  เพื่อให้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาตนเองของครู

1.2  เพื่อสร้างทัศนคติให้ครูหมั่นพัฒนาตนเองตามแนวทางของมาตรฐานวิชาชีพครู

2. รูปแบบการอบรม

การอบรมรูปแบบออนไลน์ กำหนดให้ผู้เข้าอบรม ศึกษาจากเนื้อหาและคลิปวิดีทัศน์ จากนั้นทำแบบทดสอบ จำนวน 30 ข้อ  เมื่อผ่าน 80 % จะได้รับวุฒิบัตรทางอีเมลล์ทันที

3. เนื้อหาการอบรม

3.1  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

3.2  การพัฒนาวิชาชีพครู

3.3  มาตรฐานวิชาชีพครู

3.4  พัฒนาตนเองเป็นครูมืออาชีพ

3.5  แนวทางการพัฒนาตนเองของครู

3.6  การเสริมสร้างสมรรถนะภาพและศักยภาพความเป็นครู

3.7  การพัฒนาครูเพื่อศิษย์

3.8  ครูยุคใหม่ ปรับตัว เรียนรู้ พัฒนา สู่การสร้างเสริมคุณภาพให้ห้องเรียน (คลิปวิดีโอ)

3.9  สี่หัวใจสำคัญ สู่การพลิกโฉมการศึกษาไทย(คลิปวิดีโอ)

3.10  จุดคานงัดใหม่สู่การพลิกโฉมการศึกษาไทยในทุกมิติ  ( คลิปวิดีโอ)

4. การวัดความรู้

ทำแบบทดสอบ จำนวน 30 ข้อ เมื่อผ่าน 80 % จะได้รับวุฒิบัตรทางอีเมลล์ทันที

เข้าหน้าหลักแบบทดสอบ คลิกที่นี่