คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2566 ITA Manual Growth & Goals เติบโตสู่เป้าหมาย - hongpagkru

9 มี.ค. 2566

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2566 ITA Manual Growth & Goals เติบโตสู่เป้าหมาย

 


คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 ITA Manual Growth & Goals เติบโตสู่เป้าหมาย ท่านที่สนใจสามารถเข้าดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรี จากลิ้งก์ที่แนบมาในบทความได้เลยนะคะ


Growth & Goals เติบโตสู่เป้าหมาย


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA นั้น ในปัจจุบันถือเป็นมาตรการที่สำคัญในการพัฒนาภาครัฐในด้านคุณธรรม ความโปร่งใส อันจะนำไปสู่การป้องกันการทุจริตในภาครัฐได้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงาน ได้รับทราบสถานะของตนเองในด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ตลอดจนใช้ให้เกิดประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ ยังช่วยให้หน่วยงานในระดับกระทรวง ระดับจังหวัด หรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติราชการ สามารถนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐภายใต้การกำกับดูแลได้ โดยที่ผ่านมาการประเมิน ITA ก็ได้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงให้เห็นได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นันยังคงใช้กรอบแนวทางหลักในการประเมินเช่นเดียวกับในปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ป.ป.ช. ก็ได้มีความพยายามที่จะพัฒนาให้การประเมิน ITA มีประสิทธิภาพมากยิงขึ้น โดยมีการรับฟังความคิดเห็นและรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ และได้มีความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานป้องกันการทุจริตร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ท. และสำนักงาน ก.พ. ส่งผลให้การประเมิน ITA จะมีการปรับปรุงที่สำคัญในส่วนที่เป็นการขับเคลื่อนร่วมกันดังกล่าว รวมไปถึง ได้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบ ITAS ซึงเป็นระบบหลักที่ใช้ในการประเมินให้มีการทำงานที่ดียิ่งขึ้นส่งผลให้การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานบางส่วนเพื่อให้เกิดความสะดวก และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าตอบแบบวัดได้อย่างสะดวกและมันใจมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2566 ถือเป็นปีที่สำคัญและท้าทายของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะได้พัฒนาตนเอง ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้มีผลการประเมินในภาพรวมบรรลุค่าเป้าหมายตามที่แผนแม่บทฯ กำหนดไว้ อันถือเป็นการ “เติบโตสู่เป้าหมาย” ร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ

คู่มือฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินนำไปใช้ศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างละเอียด
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการประเมิน ITA ให้ถูกต้องและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติการซึ่งอาจส่งผลต่อ
ผลการประเมินของหน่วยงานได้ และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเสริมสร้างด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ให้เกิดขึนในหน่วยงานภาครัฐ อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและ ลดโอกาสในการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ต่อไป

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ