แจกไฟล์โครงการในโรงเรียนที่น่าสนใจ กว่า 100 โครงการ ปรับใช้ ปี 2565 – 2566 - hongpagkru

9 มี.ค. 2566

แจกไฟล์โครงการในโรงเรียนที่น่าสนใจ กว่า 100 โครงการ ปรับใช้ ปี 2565 – 2566


 ไฟล์โครงการในโรงเรียนที่น่าสนใจ กว่า 100 โครงการ ปรับใช้ ปี 2565 – 2566 ไฟล์ Word แก้ไขได้ โครงการที่รวมเอาโครงการกว่า 100 โครงการ มีทุกกิจกรรมที่คุณครูสามารถนำไปปรับแก้ไขได้ ซึ่งเป็นเพียงตัวอย่างโครงการของโรงเรียนบ้านดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เท่านั้น โครงการในโรงเรียน 2564 โครงการในโรงเรียน 2565 โครงการใน โรงเรียน 2564 doc โครงการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

รายชื่อตัวอย่างโครงการต่างๆ ที่น่าสนใจแบ่งตามฝ่ายงาน 4 ฝ่ายงาน
ได้แก่ บริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป

โครงการฝ่ายงานบริหารวิชาการ จำนวน   39   โครงการ

1.โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ดาวน์โหลด
2.โครงการพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์และ ICT เพื่อการศึกษา ดาวน์โหลด
3.โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ดาวน์โหลด
4.โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดาวน์โหลด
5.โครงการนิเทศภายใน ดาวน์โหลด
6.โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและการวัดการประเมินผล ดาวน์โหลด
7.โครงการโรงเรียน สพฐ. ใสสะอาดปราศจากคอรัปชัน ดาวน์โหลด
8.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา ดาวน์โหลด
9.โครงการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยในชั้นเรียน ดาวน์โหลด
10.โครงการกีฬาสัมพันธ์ (กีฬาสี,ศูนย์,อำเภอ,ครู) ดาวน์โหลด
11.โครงการวันสำคัญ ดาวน์โหลด
12.โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
13.โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ดาวน์โหลด
14.โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดาวน์โหลด
15.โครงการลูกเสือโรงเรียน (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ดาวน์โหลด
16.โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการเรียนรู้ (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ดาวน์โหลด
17.โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย ดาวน์โหลด
18.โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลด
19.โครงการเปิดโลกกว้างดอยช้างเที่ยวไทย (ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้) ดาวน์โหลด
20.โครงการส่งเสริมสติปัญญาผ่านกระบวนการคิดและการใช้ภาษา ดาวน์โหลด
21.โครงการหนูน้อยอารมณ์ดีสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
22.โครงการร่างกายสดใส ใส่ใจการรับรู้ ดาวน์โหลด
23.โครงการ-ส่งเสริมการแนวการจัดการศึกษาแบบมอนเตสซอรี ดาวน์โหลด
24.โครงการ-พัฒนาคุณภาพวิชาการ ดาวน์โหลด
25.โครงการเปิดโลกกว้าง-สร้างโอกาส-สร้างเส้นทางสู่อาชีพ ดาวน์โหลด
26.โครงการ-To-be-number-one ดาวน์โหลด
27.โครงการ-ส่งเสริมแนวการจัดการศึกษาแบบ-BBL ดาวน์โหลด
28.โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดาวน์โหลด 
29.โครงการสอนซ่อมเสริมรูปแบบพี่สอนน้อง (ห้องเรียนสาขา) ดาวน์โหลด
30.โครงการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด
31.สร้างเสริมสุขภาวะ ขยับกายตามจังหวะชาติพันธุ์ ดาวน์โหลด
32.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดาวน์โหลด
33.โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ดาวน์โหลด
34.โครงการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 4 ประการ (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ดาวน์โหลด
35.โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ดาวน์โหลด
36.โครงการพัฒนาทักษะชีวิต การคิด วิชาการ ดนตรี กีฬา อาชีพ ดาวน์โหลด
37.โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ ดาวน์โหลด
38.โครงการส่งเสริมจิตสาธารณะ ดาวน์โหลด
39.โครงการวิจัยในชั้นเรียน ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดรวมโครงการวิชาการ

 

โครงการฝ่ายงานบริหารงบประมาณ จำนวน   4   โครงการ

 1. โครงการพัฒนาคุณภาพงานงบประมาณ ดาวน์โหลด
 2. โครงการพัฒนางานการเงินและบัญชี ดาวน์โหลด
 3. โครงการพัฒนางานพัสดุ ดาวน์โหลด
 4. โครงการจัดหาและซ่อมบำรุง วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดรวมโครงการงบประมาณ

 

โครงการฝ่ายงานบริหารงานบุคคล จำนวน   6   โครงการ

 1. โครงการพัฒนาคุณภาพงานบุคลากร ดาวน์โหลด
 2. โครงการบริหารจัดการจัดสรรอัตรากำลัง ดาวน์โหลด
 3. โครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ ดาวน์โหลด
 4. โครงการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร ดาวน์โหลด
 5. โครงการการศึกษาดูงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา ดาวน์โหลด
 6. โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community PLC) ดาวน์โหลด

โครงการฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป จำนวน   15   โครงการ

 1. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ดาวน์โหลด
 2. โครงการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนบ้านดอยช้าง ดาวน์โหลด
 3. โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริหารทั่วไป ดาวน์โหลด
 4. โครงการสานสายใย สานวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ชุมชน ดาวน์โหลด
 5. โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งทีมกู้ชีพ กู้ภัย ดาวน์โหลด
 6. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดาวน์โหลด
 7. โครงการคัดแยกขยะ เพื่อโรงเรียนสะอาด ปราศจากโรคภัย ดาวน์โหลด
 8. โครงการอาหารกลางวันและโภชนาการ ดาวน์โหลด
 9. โครงการสภาร่วมใจสานสัมพันธ์พี่น้องดอยช้าง ดาวน์โหลด
 10. โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ดาวน์โหลด
 11. โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา ดาวน์โหลด
 12. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษา ดาวน์โหลด
 13. โครงการเด็กดีมีเงินออม ดาวน์โหลด
 14. โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอยช้าง ดาวน์โหลด
 15. โครงการเด็กดีศรีดอยช้าง ดาวน์โหลด
ขอบคุณที่มา : โรงเรียนบ้านดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย