หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2565 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 - hongpagkru

20 ก.ย. 2565

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2565 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

 

หลักสูตรสถานศึกษา

  เป็นหลักสูตรที่มีหุ้นส่วนการทำงานร่วมกันของบุคคลภายใน สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนที่มีการวางแผนและออกแบบหลักสูตร ที่ครอบคลุมภาระงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกด้านของสถานศึกษา การกำหนดคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียนจึงเป็นเป้าหมายของคุณภาพการศึกษา 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

ลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษา


หลักสูตรสถานศึกษาประกอบด้วย
1) วิสัยทัศน์
2) พันธกิจ
3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์
4) จุดหมาย
5) โครงสร้าง
6) คำอธิบายรายวิชา
7) หน่วยการเรียนรู้
8) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9) ระเบียบการวัดและประเมินผล
10) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
เอกสารส่วนนี้เรียกว่าหลักสูตรฉบับโรงเรียน (Curriculum) ซึ่งเป็นสิ่งที่สถานศึกษาคาดหวังเกี่ยวกับคุณภาพ
การศึกษา

วันนี้ครูตอเต่าขอนำเสนอไฟล์เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตร ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตร และหากใครหลายๆคนตามหาแนวทางอยู่ ลิ้งก์ดาวน์โหลดจะอยู่ที่ปุ่มสีเขียวครับ


พุทธศักราช ๒๕๕๑

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2565


ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี้
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ฉบับนี้ เป็นเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียน…………………………………………… พุทธศักราช ๒๕๖๕ จัดทําเพื่อเป็นกรอบและทิศทาง
ในการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ ให้ตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้…….โดยพิจารณา
ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ฟ

ขอขอบคุณที่มาจาก สื่อ โรงเรียนของเรา

    หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

    หลักสูตร ๘ กลุ่มสาระ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖