แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 - hongpagkru

17 เม.ย. 2565

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 


แบบทดสอบประเมินความรู้นี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้จากเนื้อหาให้ครบทุกบท เมื่อเรียนรู้ครบทุกบทเสร็จสิ้นแล้ว สามารถทำแบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย สพป.ราชบุรี เขต 1 ผ่านเกณฑ์ 80% ได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล

ตัวอย่างเกียรติบัตร

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

ติดต่อผู้จัดทำได้ที่