ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co – Learning Space ขอเชิญชวนบุคลากรกศน.นักศึกษากศน.และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ เรื่องผักหรือผลไม้ - hongpagkru

24 ก.พ. 2565

ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co – Learning Space ขอเชิญชวนบุคลากรกศน.นักศึกษากศน.และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ เรื่องผักหรือผลไม้ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co – Learning Space ขอเชิญชวนบุคลากรกศน.นักศึกษากศน.และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ เรื่องผักหรือผลไม้

ตัวอย่างเกียรติบัตรแบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ข้อสอบ มีทั้งหมด 15 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจ

ผู้ตอบคำถามออนไลน์จะต้องทำให้ผ่าน 70% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตร
สำหรับเกียรติบัตรที่ผู้ตอบคำถามจะได้รับจะถูกส่งทางอีเมลที่ได้ให้ข้อมูลไว้

ทำแบบทดสอบที่นี่