ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 - hongpagkru

24 ก.พ. 2565

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา (23 ก.พ. 65) เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกทีนี่ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/045/T_0028.PDF