ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา “สืบสานเศรษฐกิจพอเพียงสู่โมเดลการพัฒนาระดับสากล” วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 – 11.30 น. จัดโดย สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง - hongpagkru

12 ต.ค. 2564

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา “สืบสานเศรษฐกิจพอเพียงสู่โมเดลการพัฒนาระดับสากล” วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 – 11.30 น. จัดโดย สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

 


ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “สืบสานเศรษฐกิจพอเพียงสู่โมเดลการพัฒนาระดับสากล” จัดโดย สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา)


ร่วมเสวนาโดย

พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)
รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์และพันธกิจสากล
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว
ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คุณวัฒนวิทย์ คชเสนี
รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ

คุณยุทธนา เจียมตระการ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการโดย

ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต
รองคณบดี คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ (นิด้า)

ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 – 11.30 น.
ณ โถงชั้น 1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (โยธี) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ZOOM ID: 823 3664 1133 PASSCODE: 645565
Facebook LIVE : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ที่มา : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง