สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุม มหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2564 - hongpagkru

24 ก.ย. 2564

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุม มหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2564

 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุม มหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand  ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2564

กำหนดการประชุมมหกรรมการศึกษาไทย “Education in Thailand”
ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
วันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม โดย ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ
เลขาธิการสภาการศึกษา
๐๙.๑๐ – ๐๙.๓๐ น. เปิดการประชุม และมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๐๙.๓๐ – ๐๙.๕๐ น.มอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
โดย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๐๙.๕๐ – ๑๐.๑๐ น.มอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
โดย ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๑๐.๑๐ – ๑๑.๑๐ น.ปาฐกฤาพิเศษ เรื่อง การศึกษาเพื่อความยั่งยืนโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
๑๑.๑๐ – ๑๒.๑๐ น.ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การศึกษาไทยหลังโควิด-๑๙
โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
การเข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม
ช่องทางติดตามการเข้าร่วมประชุม
Cisco Webex Meeting – Meeting number: 2517 562 8417
Meeting Password: 270964
Facebook – OEC News สภาการศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ขอขอบคุณข้อมูลจาก OBEC