เปิดระบบแล้ว! ลิงก์รับสมัครรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2564 - hongpagkru

28 ก.ย. 2564

เปิดระบบแล้ว! ลิงก์รับสมัครรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2564

 


        โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ได้น้อมนําพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ดังที่อัญเชิญ มาเบื้องต้น ที่พระองค์ทรงชี้ให้เห็นถึงคุณค่าและหน้าที่ของครู และจากส.ค.ส.พระราชทาน พ.ศ.2557) ที่พระองค์ทรงสอนไว้ว่า สามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดิน 


สมัครครูดีไม่มีอบายมุข
        ส่งรายละเอียดการสมัครครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2564 (รุ่น11) 

        คำชี้แจงการร้องเรียน 
    
        รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2564 (รุ่น11)


แก้ไข/ส่งเอกสารเพิ่ม
        กรณีครูส่งไฟล์มาผิดต้องการแก้ไข และส่งเอกสารเพิ่มเติม


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ที่โรงเรียนคำพ่อสอน.com