ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการเรียนการสอน DLTV ภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้นม.1-3 ทุกรายวิชา - hongpagkru

10 พ.ค. 2563

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการเรียนการสอน DLTV ภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้นม.1-3 ทุกรายวิชา


ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

เอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน DLTV ปีการศึกษา 2563 คู่มือครู แผนการจัดประสบการณ์ / แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการจัดการเรียนรู้ และเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

 ประกอบด้วย     
1) วิชาสุขศึกษา     
2) ศิลปะ     
3) สังคมศึกษา     
4) วิชาการงานอาชีพ    
5) วิชาวิทยาศาสตร์     
6) วิชาคณิตศาสตร์     
7) วิชาภาษาไทย     
8) วิชาภาษาต่างประเทศ 

 ดาวน์โหลดทั้งหมดได้ที่นี้ครับ