แบบทดสอบวัดความรู้เพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์ เรื่องการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย <Coding> ระดับขั้นเริ่มต้น - hongpagkru

19 เม.ย. 2563

แบบทดสอบวัดความรู้เพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์ เรื่องการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ระดับขั้นเริ่มต้นการทดสอบวัดความรู้ เรื่องการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ระดับขั้นเริ่มต้น 
แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ผ่านเกณ์ 80% จะได้รับเกียรติบัตร 

แบบฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  

ตัวอย่างเกียรติบัตร