แบบทดสอบออนไลน์ "การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21" ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ - hongpagkru

19 เม.ย. 2563

แบบทดสอบออนไลน์ "การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21" ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สพป.สระบุรี เขต 1
ขอเชิญผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมทำแบบทดสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 เริ่มทำแบบทดสอบ จำนวน 20 ข้อ 

คำชี้แจง 
 กรุณาเลือกคำตอบที่ท่านคิดว่าถูกต้องที่สุด  
การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ "การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21" ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

แหล่งเรียนรู้ :
1.การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/3cvWqHo
2.คู่มือการใช้หลักสูตรรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ โดย สสวท. ดาวน์โหลดได้ที่ : https://bit.ly/2VBWaA8

หมายเหตุ :
ท่านต้องทำแบบทดสอบให้ผ่าน อย่างน้อยร้อยละ 80 % ถึงจะได้รับเกียรติบัตร


ตัวอย่างเกียรติบัร