ขอเชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ66 ประจำปีการศึกษา 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี - hongpagkru

29 ก.ค. 2566

ขอเชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ66 ประจำปีการศึกษา 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

 

เนื่องด้วยวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาควิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ขอเชิญชวน ครู/อาจารย์ นักเรียน/นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามวันภาษาไทยเพื่อรับเกียรติบัตร 

คำชี้แจง

๑. กรอกข้อมูล และตอบคำถามให้ครบ

๒. ผู้ผ่านการทดสอบ ๖๐% ขึ้นไป สามารถรับเกียรติบัตรได้ที่ E-mail (กรุณากรอก E-mail ให้ถูกต้อง)ตามที่ท่านได้แจ้งไว้


ตัวอย่างเกียรติบัตร


ทำแบบทดสอบ