แบบทดสอบออนไลน์ พร้อมแหล่งเรียนรู้ ความรู้ความเข้าใจ หลักสูตร แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย - hongpagkru

27 เม.ย. 2566

แบบทดสอบออนไลน์ พร้อมแหล่งเรียนรู้ ความรู้ความเข้าใจ หลักสูตร แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย


 แบบทดสอบออนไลน์ พร้อมแหล่งเรียนรู้ หลักสูตร แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย  โดย สพป.ราชบุรี เขต 1 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล

ตัวอย่างเกียรติบัตร

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     1.1 เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีความรู้ ความเข้าใจตลอดจนสามารถทบทวนแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  

     1.2 เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถตั้งเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพเด็ก และกระบวนการจัดการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560 ที่นำไปสู่การปฎิบัติได้อย่างเหมาะสม  

     1.3 เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560                                          

     1.4 เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม

2. รูปแบบการอบรม

     การอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์ ซึ่งกำหนดให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้จากเนื้อหาที่กำหนดให้ครบทุกรายการ  เมื่อเรียนรู้เสร็จสิ้นแล้ว สามารถทำแบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ

3. เนื้อหาการอบรม

     การอบรมหลักสูตร แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย มีเนื้อหา ประกอบด้วย

     3.1 แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย

     3.2 การจัดการศึกษาปฐมวัยรูปแบบต่างๆ

     3.3 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี

     3.4 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี

4. การวัดความรู้

     ทำแบบทดสอบ จำนวน 30 ข้อ โดยมีเกณฑ์การผ่าน 80% จะได้รับวุฒิบัตรทันที ทางอีเมล์ที่ระบุไว้

เข้าหน้าหลักแบบทดสอบ คลิกที่นี่