แจกฟรี โปรแกรมวิเคราะห์ ผลการวิจัยสำเร็จรูป พร้อมคู่มือการใช้งาน - hongpagkru

6 มี.ค. 2566

แจกฟรี โปรแกรมวิเคราะห์ ผลการวิจัยสำเร็จรูป พร้อมคู่มือการใช้งาน

 


 แจกฟรี โปรแกรมวิเคราะห์ ผลการวิจัยสำเร็จรูป หาค่า E1/E2 , ค่า t-test , M ค่าเฉลี่ย และ SD พร้อมคู่มือการใช้งาน โดย ครูอุ้ม ดร.สุทธิลักษณ์ กันธิพันธ์

รายละเอียดโปรแกรม

  1. การหาประสิทธิภาพเครื่องมือ E1/E2
  2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน และหลังเรียนโดยการหาค่า +- test
  3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้สื่อ หาค่าเฉลี่ย และ SD

ตัวอย่างโปรแกรม
ดาวน์โหลดโปรแกรมเข้าเครื่องตัวเอง ก่อนใช้งานนะครับ!