ก.ค.ศ. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2564 - hongpagkru

1 ต.ค. 2564

ก.ค.ศ. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2564


ว24/2564 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

        เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึภษาธิการ กทม. 10300 มีหนังสือ ที่ ศธ 0206.6/ว 24  ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 

        เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

        เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

         อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563            

        ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ทราบและถือปฏิบัติ นั้น           

        กค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ กศจ. ทุกแห่ง ปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงมีมติให้ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขันและการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งแรกว่า "ให้ กศจ. ดำเนินการสอบแข่งขันจนแล้วเสร็จทุกขั้นตอน แล้วจึงเสนอ กศจ. เพื่อพิจารณาอนุมัติการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญผู้สอบแข่งขันได้และตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร โดยให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ดำเนินการออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ต่อไป"           

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์)

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล โทร. 0 2280 2840, 0 2280 1104 - 9 ต่อ 138 

โทรสาร 0 2280 1093