สสวท. อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ (SMT online) ประจำปี 2564 จำนวน 10 หลักสูตร ได้ ชม.อบรม - hongpagkru

24 มิ.ย. 2564

สสวท. อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ (SMT online) ประจำปี 2564 จำนวน 10 หลักสูตร ได้ ชม.อบรม

 

สสวท. อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ (SMT online) ประจำปี 2564 จำนวน 10 หลักสูตร ได้ ชม. อบรม

        การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ (SMT online) ประจำปี 2564 ประกอบด้วย 10 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรระดับปฐมวัย เรื่อง หนูหนูเรียนรู้สะเต็มศึกษา
2. หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนต้น (วิทยาศาสตร์) เรื่อง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา
3. หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนต้น (คณิตศาสตร์) เรื่อง คูณ หาร รอบตัว
4. หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของน้ำ
5. หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนปลาย (คณิตศาสตร์) เรื่อง เศษส่วนในชีวิต
6. หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (วิทยาศาสตร์) เรื่อง ยืดเส้น ยืดสาย ร่างกายแข็งแรง
7. หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (คณิตศาสตร์) เรื่อง ส่งได้สบายกระเป๋า
8. หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์กายภาพ : เคมี) เรื่อง เคมีกับพลังงานทดแทน
9. หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากพืชและการใช้เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน
10. หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (คณิตศาสตร์) เรื่อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
.
        ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม 2564
ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมถึง 31 สิงหาคม 2564
อบรมได้ที่ >> https://teacherpd.ipst.ac.th
.
        หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการอบรม สามารถสอบถามได้ที่
Email : smttraining@ipst.ac.th
————————————————–
Download คู่มือการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ 64 ได้ที่ https://bit.ly/2Rk1Znt
————————————————–

หมายเหตุ : จะมีการเสนอขออนุมัติหลักสูตรทั้งหมดจาก ก.ค.ศ. หลังจากจบการอบรม และหากได้รับอนุมัติแล้ว จะแจ้งให้ทราบต่อไป