สพฐ. ประชุมทางไกล เลื่อนเปิดเทอมเป็น (14 มิถุนายน) และการจัดสอบนร.ม.1และม.4 - hongpagkru

18 พ.ค. 2564

สพฐ. ประชุมทางไกล เลื่อนเปิดเทอมเป็น (14 มิถุนายน) และการจัดสอบนร.ม.1และม.4

 


สพฐ. ประชุมทางไกล เลื่อนเปิดเทอม (14 มิถุนายน) และการจัดสอบนร.ม.1และม.4 มีรายละเอียดดังนี้

เรื่อง ประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔


เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการประชุม

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดประชุมทางไกลเพื่อมอบนโยบายสำคัญ ในการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในวันพุธที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไป รวมทั้งการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้ดำเนินการดังนี้

    ๑. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมประชุมทางไกลในวันพุธที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
โดยสำนักงานเขตขึ้นที่การศึกษาสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ ๒ ช่องทางดังนี้
        ๑) https://www.facebook.com/obecchannel2
        ๒) www.obectv.tv ช่อง obectv3

    ๒. แจ้งเชิญชวนผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมประชุมทางไกลและรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางดังกล่าวข้างต้น ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้นด้วย

กรณีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอให้
รายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหราบถึงเหตุผล ความจำเป็น และมอบหมายผู้เข้าว่วม
ประชุมแทน
ขอขอบคุณที่มาจาก สพฐ.