แบบทดสอบออนไลน์เรื่องการจัดการเรียนการสอนผ่าน DLTV และDLIT ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตร - hongpagkru

17 เม.ย. 2563

แบบทดสอบออนไลน์เรื่องการจัดการเรียนการสอนผ่าน DLTV และDLIT ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรแบบทดสอบออนไลน์เรื่องการจัดการเรียนการสอนผ่าน DLTV และDLIT 

คำชี้แจงก่อนทำแบบทดสอบ
 1.โปรดใช้ gmail เพื่อความสะดวกในการรับเกียรติบัตร 
2.อนุญาตให้ส่งแบบทดสอบ  1 ครั้งต่อ  1  อีเมล์ 
3.จำกัดการทำแบบทดสอบ  100  คนต่อวัน(เนื่องด้วยอยู่ในระหว่างการทดสอบระบบ) 
4.คุณต้องทำแบบทดสอบได้ถึงเกณฑ์ร้อยละ 80 ถึงสามารถเข้าไปรับเกียรติบัตรจากอีเมล์ที่แจ้งไว้


ตัวอย่างเกียรติบัตร