แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum) - hongpagkru

19 เม.ย. 2563

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum)หลักสูตร หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum) 
ผ่าน 80% จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ (จำกัด 100 อีเมล์ต่อวัน) ** 

คำชี้แจง : แต่ละข้อมีคะแนนและจำนวนคำตอบไม่เท่ากัน ** แบบทดสอบฉบับนี้มีจำนวน 30 ข้อ


ตัวอย่างเกียรติบัตร