คุรุสภาขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการเนื่องในงานวันครูครั้งที่67 พ.ศ.2566 การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนด้านสะเต็มศึกษา รับเกียรติบัตรฟรี - hongpagkru

20 ธ.ค. 2565

คุรุสภาขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการเนื่องในงานวันครูครั้งที่67 พ.ศ.2566 การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนด้านสะเต็มศึกษา รับเกียรติบัตรฟรี

 

วันนี้อนำเสนอ คุรุสภาขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 Ep.3 “ “การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนด้านสะเต็มศึกษา (Integrated-STEM EDUCATION) ผ่านรูปแบบการจัดเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) : กรณีศึกษา หน่วยการเรียนรู้เรื่อง แบบจำลองการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งของโรงเรียนนราธิวาส ภายใต้โครงการความร่วมมือ NIE, สพฐ และ เชฟรอน สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ระยะที่ 2” อบรมฟรี มีเกียรติบัตร ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 – 20.00 น.


คุรุสภาขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566

“พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality

EP.3 เรื่อง “การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนด้านสะเต็มศึกษา (Integrated-STEM EDUCATION) ผ่านรูปแบบการจัดเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) : กรณีศึกษา หน่วยการเรียนรู้เรื่อง แบบจำลองการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งของโรงเรียนนราธิวาส ภายใต้โครงการความร่วมมือ NIE, สพฐ และ เชฟรอน สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ระยะที่ 2”


👉👉ผู้ร่วมเสวนา​
1. Dr. Mark Windale ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ

2. นางสาวอัสวานี มาทวี ครูชำนาญการ โรงเรียนราธิวาส

3. นางสาวซูไวดา ลาหะมะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราธิวาส

4. นางสาวมารีเยาะ แซมะแซ ครูชำนาญการ โรงเรียนราธิวาส

5. นางสาวอิศรา นราวงค์ ครูชำนาญการ โรงเรียนราธิวาส

6. นางสาวโรสกีมี หะยีอารง ครูชำนาญการ โรงเรียนราธิวาส
🧑🏻‍🏫 ผู้ดำเนินรายการ
นายเชิดชัย แสนสุด นักวิชาการ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ

***ลิ้งก์ลงทะเบียนอยู่ด้านล่าง

📆 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 – 20.00 น.


จำกัด 1000 ที่นั่ง สำหรับ Zoom


ลงทะเบียนอบรม