โรงเรียนบ้านนาทุ่ง  ชวนทำแบบทดสอบออนไลน์ การประยุกต์ใช้ Active Learning ในการเรียนการสอน - hongpagkru

13 เม.ย. 2563

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง  ชวนทำแบบทดสอบออนไลน์ การประยุกต์ใช้ Active Learning ในการเรียนการสอน


แบบทดสอบนี้เป็นการทดสอบความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ Active Learning ในการเรียนการสอน เนื้อหาของแบบทดสอบเป็นความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ Active Learning ในการเรียนการสอน ของครูผู้สอนในสถานศึกษาต่างๆ โดยมีบทความของ นายนรรัชต์  ฝันเชียร เรื่อง การประยุกต์ใช้ Active Learning ในการเรียนการสอนจัดทำโดย โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  หากท่านทำแบบทดสอบได้เกิน ร้อยละ 70 ทางโรงเรียนจะส่งเกียรติบัตร ให้ท่านทาง E-mail 

หากท่านไม่ได้รับเกียรติบัตร กรุณาติดต่อ
 >> https://www.facebook.com/Bannatungschool


ตัวอย่างเกียรติบัตร