คู่มือและคำสั่งการบริหารงานโรงเรียน 4 ฝ่ายพร้อมโครงสร้าง ไฟล์ Word แก้ไขได้ - hongpagkru

2 ก.พ. 2566

คู่มือและคำสั่งการบริหารงานโรงเรียน 4 ฝ่ายพร้อมโครงสร้าง ไฟล์ Word แก้ไขได้

 


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ขอนำเสนอ คู่มือและคำสั่งการบริหารงาน 4 ฝ่ายพร้อมโครงสร้าง เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และมาตรา 27  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ ดังรายละเอียดแนบท้าย


ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือและคำสั่งการบริหารงาน 4 ฝ่ายพร้อมโครงสร้าง

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่