วันครูครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2566 ภายใต้แนวคิด “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา - hongpagkru

14 ม.ค. 2566

วันครูครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2566 ภายใต้แนวคิด “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา

 

วันครูครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2566

สพป.นครปฐม เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 256

“พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality

📍

EP.5 เรื่อง ภาวะผู้นำเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะในสถานศึกษา : School leadership in driving successful competency-based learning

📚ผู้ร่วมเสวนา​

1. นายมานิช ถาอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

2 นางศิริรัตน์ อินทรกำแหง รองผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

3. นางลาวัลย์ วังช่วย ครู (หัวหน้าวิชาการ) โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

📖 ผู้ดำเนินรายการ

ผศ.ดร.ดนุชา ปนคำ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

📆 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 18.00 – 20.00 น.

💻 ผ่าน Zoom webinar จำนวน 1,000 คน

และ 📱ถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook คุรุสภา

ลงทะเบียน bit.ly/3C0JJUv

คำชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรมฯ bit.ly/3UZXeKA

“พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality”

ในโอกาสวันครู คุรุสภาขอเชิญชวนทุกท่านที่มีครูร่วมระลึกถึงพระคุณครู เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูกับคุรุสภา ร่วมทำความดี เป็นจิตอาสา และร่วมแชร์ความรู้สึกดีๆ ต่อครูใน Facebook FanPage แฟนเพจ “Khurusaphaofficial” และอย่าลืมติด #วันครู2566#พลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา

  กิจกรรมในวันครูมี  3  กิจกรรมใหญ่ คือ พิธีทางศาสนา พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และกิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่าง ผู้ประกอบวิชาชีพครู ในงานวันครูบางปี คณะกรรมการจัดงานวันครูจะจัดให้มีกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติมขึ้นเพื่อเผยแพร่งานวันครูให้กว้างขวางและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดทำบัตรคารวะครู การจัดทำสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ในโอกาสวันครู การประกวดร้องเพลงวันครู การประกวดคำขวัญวันครู การจัดงานสัปดาห์วันครู และการจัดประชุมทางวิชาการ เป็นต้น

ดาวน์โหลดเอกสารงานวันครู 67