https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnUyi800aQj94KI2m7jpaY2VfART6XDIhYzNWRgrT07li8GQ/closedform - hongpagkru

13 เม.ย. 2563

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnUyi800aQj94KI2m7jpaY2VfART6XDIhYzNWRgrT07li8GQ/closedformแบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับ สมรรถนะวิชาชีพครู จะมีลิงค์ใบความรู้ให้ศึกษา ผ่านร้อยละ 80 ได้เกียรติบัตร ทางโรงเรียนฝากประชาสัมพันธ์ แก่เพื่อนครูทุกท่านครับ  จัดทำโดย โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

*หากระบบเต็ม ให้ทำในวันถัดไป