โครงการอบรมออนไลน์ “สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมศักยภาพครู สู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (𝘼𝙘𝙩𝙞𝙫𝙚 𝙇𝙚𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน” ในซีรีส์ที่ 4 กับ “การเขียนแผน ควรฝึก” อบรมฟรี มีเกียรติบัตร โดยอักษรเจริญทัศน์ อจท. - hongpagkru

16 พ.ย. 2565

โครงการอบรมออนไลน์ “สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมศักยภาพครู สู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (𝘼𝙘𝙩𝙞𝙫𝙚 𝙇𝙚𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน” ในซีรีส์ที่ 4 กับ “การเขียนแผน ควรฝึก” อบรมฟรี มีเกียรติบัตร โดยอักษรเจริญทัศน์ อจท.

 

โครงการอบรมออนไลน์ “สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมศักยภาพครู สู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (𝘼𝙘𝙩𝙞𝙫𝙚 𝙇𝙚𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน” ในซีรีส์ที่ 4 กับ “การเขียนแผน ควรฝึก” อบรมฟรี มีเกียรติบัตร โดยอักษรเจริญทัศน์ อจท.

ลิงก์สมัครด้านล่าง


ภายใต้กรอบเนื้อหาสาระ

✅ความสำคัญของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (𝘼𝙘𝙩𝙞𝙫𝙚 𝙇𝙚𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜)
✅หลักการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ กับการเชื่อมโยงสมรรถนะสำคัญ
✅Hands-On การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (𝘼𝙘𝙩𝙞𝙫𝙚 𝙇𝙚𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
✅นำเสนอผลงาน และ Micro Teaching

📚ระดับปฐมวัย: วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ย. 2565
.
🕐เวลา 13.00-16.00 น.
✨วิทยากร: อ.อริสา โสคำภา
หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต

รับจำนวนจำกัดเพียง 1,000 ท่านต่อหลักสูตร! (หลักสูตรปฐมวัย)


ระดับประถมฯ: วันจันทร์ที่ 21 พ.ย. 2565


🕘เวลา 09.00-12.00 น.

✨วิทยากร: ดร. แสงรุ้ง พูลสุวรรณ

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการออกแบบการเรียนรู้

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด.


♢วิทยาศาสตร์: คุณวราภรณ์ นีรพันธ์

♢คณิตศาสตร์: คุณประทิพย์ บุญต่อ

♢วิทยาการคำนวณ: คุณศศิธร จันทร์โต


🕐เวลา 13.00-16.00 น.

✨วิทยากร: ดร. แสงรุ้ง พูลสุวรรณ

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการออกแบบการเรียนรู้

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด.


🟡ภาษาไทย: คุณนารีรัตน์ บุญสม

🟣ภาษาอังกฤษ: คุณสมใจ อรุณชาติตระกูล

🟤สังคมศึกษา: คุณจิราภรณ์ นวลมี📚ระดับมัธยมฯ: วันอังคารที่ 22 พ.ย. 2565


🕘เวลา 09.00-12.00 น.

✨วิทยากร: ดร. แสงรุ้ง พูลสุวรรณ

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และการออกแบบการเรียนรู้

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด


♢วิทยาศาสตร์: คุณวันเฉลิม กลิ่นศรีสุข

♢คณิตศาสตร์: คุณวรรณทัศน์ เลิศอภิสิทธิ

♢วิทยาการคำนวณ: คุณสุระเดช บงเรือน


🕐เวลา 13.00-16.00 น.

✨วิทยากร: ดร. แสงรุ้ง พูลสุวรรณ

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการออกแบบการเรียนรู้

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด.


🟡ภาษาไทย: คุณพิชญาพร เพชรรัตน์

🟣ภาษาอังกฤษ: คุณธีระรัฐ ทองบุญมา

🟤สังคมศึกษา: คุณจิราภรณ์ นวลมี

รับจำนวนจำกัดเพียง 1,000 ท่านต่อหลักสูตร! (หลักสูตรประถมและมัธยม)