ตัวอย่างกิจกรรม เสริมไอซีทีในการเรียนรู้ เรื่องโควิด-19 - hongpagkru

18 พ.ค. 2564

ตัวอย่างกิจกรรม เสริมไอซีทีในการเรียนรู้ เรื่องโควิด-19

ขอนำเสนอตัวอย่างกิจกรรม เสริมไอซีทีในการเรียนรู้ เรื่องโควิด-19 สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรม 5 ON ได้ดีเป็นอย่างยิ่งครับ

    กิจกรรมส่งเสริมไอซีทีในการเรียนรู้เรื่อง COVID-19 สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จัดทําขึ้นเพื่อส่งเสริมการนํา ไอซีที (ICT) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technologies) มาประยุกต์ใช้ ในการเรียนการสอน    จัดทําโดย สํานักงานประสานงานโครงการตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)


สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ครับ