แบบทดสอบออนไลน์ พร้อมแหล่งเรียนรู้ ความรู้ความเข้าใจ หลักสูตรสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข - hongpagkru

27 เม.ย. 2566

แบบทดสอบออนไลน์ พร้อมแหล่งเรียนรู้ ความรู้ความเข้าใจ หลักสูตรสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

 แบบทดสอบออนไลน์ พร้อมแหล่งเรียนรู้ หลักสูตรสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดย สพป.ราชบุรี เขต 1 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล

ตัวอย่างเกียรติบัตร


1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

    1.1 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษระที่พึงประสงค์ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

    1.2 เพื่อเป็นรูปแบบของการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์แบบองค์รวมในสถานศึกษา

    1.3 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

2. รูปแบบการอบรม

การอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์ ซึ่งกำหนดให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้จากเนื้อหาที่กำหนดให้ครบทุกรายการ เมื่อเรียนรู้เสร็จสิ้นแล้ว สามารถทำแบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ

3. เนื้อหาการอบรม

   การอบรมหลักสูตร สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีเนื้อหา ประกอบด้วย

   3.1 การดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมห้องเรียนสีขาว

   3.2 การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

   3.3 แนวทางการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

4. การวัดผลประเมินผล

แบบทดสอบ จำนวน 30 ข้อ โดยมีเกณฑ์การผ่าน 80% จะได้รับวุฒิบัตรทันที ทางอีเมล์ที่ระบุไว้

เข้าหน้าหลักแบบทดสอบ คลิกที่นี่