แจกฟรี แนวทางรูป เล่มย้ายครู66 2566 พร้อมหน้าปก ไฟล์แก้ไขได้ ขอบคุณที่มาอภิสิทธิ์ อุ่นชัย - hongpagkru

21 ม.ค. 2566

แจกฟรี แนวทางรูป เล่มย้ายครู66 2566 พร้อมหน้าปก ไฟล์แก้ไขได้ ขอบคุณที่มาอภิสิทธิ์ อุ่นชัย

 


ขอแจกฟรี แนวทางรูป เล่มย้ายครู 66 2566 พร้อมหน้าปก ไฟล์แก้ไขได้ ขอบคุณที่มาอภิสิทธิ์ อุ่นชัย

คำนำเล่มย้ายครู 66

เอกสารประกอบการพิจารณาการย้ายฉบับนี้  ได้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งสายงานปฏิบัติการสอน  โดยจัดทำและเสนอข้อมูลเอกสารประกอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบคำขอย้ายฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือประกอบการพิจารณาการขอย้ายและเป็นประโยชน์ต่อครูที่มีความประสงค์ขอย้าย  คณะกรรมการพิจารณาย้าย  ในการพิจารณาการดำเนินการย้ายต่อไป

ตัวอย่างหน้าปกเล่มย้ายครู66