คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ - hongpagkru

16 พ.ย. 2565

คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

 


คู่มือ การจัดกิจกรรมลูกเสือ


เสริมสร้างทักษะชีวิต ชุดนี้  จัดทำขึ้นสำหรับผู้กกับลูกเสือใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือ  

โดยบูรณาการกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตเข้ากับวิธีการลูกเสือ ที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตนี้ เป็นการปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ ของลูกเสือแต่ละประเภท เพื่อให้ลูกเสือได้ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อสร้างองค์ความรู้และสรูปความคิดรวบยอด

ประเภทลูกเสือสำรอง

คู่มือการจัดกิจกรรม ลูกเสือเสริมสร้าง ทักษะชีวิต ประเภทลูกเสือสำรอง : หลักสูตรเตรียมลูกเสืออสำรอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ประเภทลูกเสือสามัญ

คู่มือการจัดกิจกรรม ลูกเสือเสริมสร้าง ทักษะชีวิต : หลักสูตรลูกเสือตรี ประถมศึกษาปีที่ 4

ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

คู่มือการจัดกิจกรรม ลูกเสือเสริมสร้าง ทักษะชีวิต ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ : เครื่องหมายลูกเสือขั้นพิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 2

ประเภทลูกเสือวิสามัญ 1

คู่มือการจัดกิจกรรม ลูกเสือเสริมสร้าง ทักษะชีวิต ประเภทลูกเสือวิสามัญ : ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1

ประเภทลูกเสือวิสามัญ 2

คู่มือการจัดกิจกรรม ลูกเสือเสริมสร้าง ทักษะชีวิต ประเภทลูกเสือวิสามัญ : ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2-3

นำเสนอคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ


ที่มา สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สนับสนุนโดย สสส.