แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - hongpagkru

28 ส.ค. 2565

แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 


แจกไฟล์แบบทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย

แบบฝึกพัฒนาทักษะ ภาษาไทย ระดับชั้น ป.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ ’51 พัฒนาทักษะการสื่อสารให้อ่านออก-เขียนได้ และคิดเป็น พร้อมเชื่อมโยงใช้ความรู้ผ่านกระบวนการทางสมองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เน้นกิจกรรมนำก่อนฝึก พร้อมแบบฝึกการอ่านและแบบประเมินทักษะเพื่อวัดและประเมินผล ช่วยกระตุ้นการคิดแบบประยุกต์ พร้อมฝึกฝนการเชื่อมโยงใช้ความรู้อย่างสมเหตุสมผล

ขอบคุณที่มา : คุณครูณัฐนันท์ ช้อยชด