แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ "การประกันคุณภาพทางการศึกษา" ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ - hongpagkru

18 มิ.ย. 2564

แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ "การประกันคุณภาพทางการศึกษา" ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 


แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ "การประกันคุณภาพทางการศึกษา" ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ“การประกันคุณภาพทางการศึกษา” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน


ทำแบบทดสอบที่นี้