วธ.เตรียมจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564 หัวข้อ “ตระหนัก รักษ์ ภาษาไทย” - hongpagkru

18 มิ.ย. 2564

วธ.เตรียมจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564 หัวข้อ “ตระหนัก รักษ์ ภาษาไทย”

 


        นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 ก.ค. ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ 2564 เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการทรงงานเพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริด้านภาษาไทยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาดำเนินการ ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้วันที่ 29 ก.ค.ของทุกปีเป็น “วันภาษาไทยแห่งชาติ” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติด้านภาษาและวรรณกรรม รวมถึงส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน

        รมว.วธ. กล่าวอีกว่า วธ.ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษาและเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยการคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยสร้างสรรค์ดีเด่น การคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย และคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน การประกวดเพลงเพชรในเพลง การจัดทำวีดิทัศน์ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยของสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย การจัดทำวีดิทัศน์รณรงค์ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย การประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ การประกวดสื่อสร้างสรรค์วันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.2564 หัวข้อ “ตระหนัก รักษ์ ภาษาไทย” การเสวนาทางวิชาการด้านภาษาไทย กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและจัดพิมพ์หนังสือเก่าหายาก “ปทานุกรมและอักษรนิติ (แบบเรียนไทยสมัยรัชกาลที่ 4)”

        “วธ.เตรียมจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้นในเดือน ก.ค.นี้ ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยจะมีพิธีมอบโล่เกียรติยศและโล่รางวัลแก่หน่วยงาน และผู้ได้รับรางวัลด้านภาษาไทย ผู้ชนะการประกวดต่างๆ และศิลปินผู้ได้รับรางวัลเพชรในเพลง รวมทั้งมีนิทรรศการวันภาษาไทยแห่งชาติ นิทรรศการแสดงผลงานของผู้ได้รับรางวัลด้านภาษาไทยและเพชรในเพลงและการแสดงของศิลปินเพชรในเพลง การแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการถ่ายทอดสด (Live) ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กกระทรวงวัฒนธรรม โดยได้กำชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยึดมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” นายอิทธิพล กล่าว