ขอเชิญร่วมฟังเสวนาฟรี!! แนวทางการใช้สื่อการสอน Project 14 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 - hongpagkru

18 พ.ค. 2564

ขอเชิญร่วมฟังเสวนาฟรี!! แนวทางการใช้สื่อการสอน Project 14 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ เรื่องแนวทางการใช้สื่อการสอน Project 14 ในรูปแบบ On-site Online และ On demand วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ท่านใดที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการลงทะเบียนและผู้ร่วมเสวนาต่าง ๆ ทางด้านล่างนี้เลยครับ

        ตามที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาตั้งแต่ระลอกที่ 1 ในปีพ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นสาเหตุให้โรงเรียนต้องมีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำคลิปการเรียนรู้ Project 14 เพื่อให้ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยในปีที่ผ่านมาได้มีครูและนักเรียนได้เข้าชมคลิป Project 14 จำนวนมาก

        อย่างไรก็ตาม ด้วยสาเหตุของการระบาดระลอกใหม่ในปีนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายให้โรงเรียนพิจารณาจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับสถานการณ์อันเป็นปัจจุบัน ในการนี้ เพื่อช่วยให้ครูได้ร่วมแลกเปลี่ยนและเห็นแนวทางการใช้สื่อ Project 14 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สสวท. จึงได้จัดงานเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับแนวทางการใช้สื่อการสอน Project 14 ในรูปแบบ On-site Online และ On demand ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ครูที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาได้ตั้งแต่วันที่ 18-27 พฤษภาคม 2564 


ขอเชิญร่วมฟังเสวนาฟรี!! แนวทางการใช้สื่อการสอน Project 14 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ขอเชิญร่วมฟังเสวนาฟรี!! แนวทางการใช้สื่อการสอน Project 14 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาได้ตั้งแต่วันที่ 18-27 พฤษภาคม 2564

ลงทะเบียนร่วมงาน คลิกที่นี่