มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ชวนทำข้อสอบออนไลน์ หัวข้อ “NBTC Young Smart”  สอบผ่าน ได้รับเกียรติบัตร - hongpagkru

11 เม.ย. 2563

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ชวนทำข้อสอบออนไลน์ หัวข้อ “NBTC Young Smart”  สอบผ่าน ได้รับเกียรติบัตร

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ร่วมทดสอบความรู้เบื้องต้น หัวข้อ NBTC Young Smart
โดยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิครอบครัวพอเพียง และ สำนักงาน กสทช.

รายละเอียด
แบบทดสอบนี้เป็นส่วนหนึ่งใน โครงการตามรอยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ใจอาสา (NBTC Young Smart) เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ซึ่งหากท่านใดสอบผ่านเกณฑ์ จะได้รับใบประกาศนียบัตร โดยจะจัดส่งทาง E-mail ภายในระยะเวลา 3 – 5 วันทำการ

เงื่อนไขการทดสอบ
1. ทำการตอบแบบทดสอบได้เพียงครั้งเดียว
2. ข้อสอบมีจำนวน 20 ข้อ / ข้อละ 5 คะแนน / คะแนนรวม 100 คะแนน
3. ผู้สอบผ่านเกณฑ์และได้รับประกาศนียบัตร คือ ผู้ที่ทำคะแนนได้ 80 คะแนน หรือ มากกว่า

เนื้อหา
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สำนักงาน กสทช.
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ระบบ 5G
3. ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ การรู้เท่าทันสื่อ
4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Smart Farming