แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ด้วย MICRO:BIT โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.นครราชสีมา - hongpagkru

22 เม.ย. 2563

แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ด้วย MICRO:BIT โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.นครราชสีมา


ทำแบบทดสอบได้ 75 % ขึ้นไป มีเกียรติบัตรให้

หลักการและเหตุผล
สถานการณ์ในโลกปัจจุบัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา มีความยากและง่ายแตกต่างกันไปตามประเภทและชนิดของเทคโนโลยี ทำให้โอกาสในการเรียนรู้ของนักเรียนและบุคลากรการศึกษาต้องมีการปรับตัวอย่างสม่ำเสมอ
ปัจจุบัน Coding (โค้ดดิ้ง) เป็นนโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นให้เด็กไทยคิดเป็น มีตรรกะเหตุผล เท่าทันโลก คือ เป็นทักษะที่ช่วยให้เด็กเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลในทุกๆ เรื่อง และสามารถพัฒนาสิ่งต่างๆ ต่อยอดได้แบบสร้างสรรค์ แต่ละขั้นตอนในการเขียนโค้ดเด็กๆ จะได้เรียนรู้กระบวนการวางแผน ฝึกฝนกระบวนการคิดและการลงมือทำอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นโรงเรียนบ้านห้วยทรายเห็นความสำคัญในการจัดการเรียนการสอน วิทยาการคำนวณ จึงได้จัดทำการหลักสูตรอบรมออนไลน์ การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย <Coding> ด้วย Micro:bit ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาใช้ในการสอนต่อไปข
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจได้ศึกษาและทดสอบความรู้การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย <Coding> ด้วย Micro:bit
2.2 เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปปรับใช้กับการสอน

ลิงก์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ตัวอย่างเกียรติบัตร