แบบทดสอบออนไลน์ ทักษะความเข้าใจและใช้ดิจิทัล Digital Literacy ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตร ไม่ต้องรอเมล์ รับทางไลน์ได้เลย - hongpagkru

15 เม.ย. 2563

แบบทดสอบออนไลน์ ทักษะความเข้าใจและใช้ดิจิทัล Digital Literacy ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตร ไม่ต้องรอเมล์ รับทางไลน์ได้เลย

หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum) จัดทำโดย มหาวิทยาลัยมหิดล | ที่ปรึกษากิจกรรมศึกษาวิเคราะห์กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลเบื้องต้น (Digital Literacy) สำหรับประซาซนทุกกลุ่มวัยที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อลังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


.com/

ข้อมูลทั่วไป  1. ชื่อหลักสูตร - ภาษาไทย | การเช้าใจดิจิทัล - ภาษาอังกฤษ | Digital Literacy Curriculum 2. จำนวนชั่วโมงที่เรียนรู้ตลอดหลักสูตร -เรียนรู้ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง 3. รูปแบบของหลักสูตร - ภาษาที่ใซ้ | ภาษาไทย - กระบวนการในการเรียนรู้ | เรียนรู้ทฤษฎีและกิจกรรมปฏิบัติการ 4. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 1.อธิบายทฤษฎีหลักการเช้าถึงและใช้ดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานและการใช้ ชีวิตประจำวันได้ 2.รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล คิด วิเคราะห์ แยกแยะ สื่อดิจิทัลเพื่อการบริโภคได้อย่าง เหมาะสม 3.ประยุกต้ใช้ดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 4.เข้าใจความรู้ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ตามแนวทางการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ ๒๑ 5.เรียนรู้การใช้งานดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ทางด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 6.ตระหนักรู้ การใช้ดิจิทัสอย่างสร้างสรรค์ 5. กลุ่มผู้เรียนรู้ 1.ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ โปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาระบบ 2.ผู้สร้างเนื้อหา กราฟิกดีไซเนอร์ ผู้สร้างภาพยนต์เคลื่อนไหว 3.ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานเฉพาะด้าน วิศวกร นักดนตรี นักสถิติ พยาบาล นักบัญชี เป็นต้น 4.ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน นักเรียน ช้าราชการ พักงานบริษัท ตำรวจ ทหาร เป็นต้น 5.บุคคลทั่วไป แม่บ้าน เกษตรกร พนักงานแรงงาน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 6.บุคคลทางด้านศาสนา พระ บาทหลวง เป็นต้น การวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล  (Digital Literacy)  การวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) มีจำนวนเนื้อหา 9 กลุ่มเนื้อหา ประกอบด้วย  1.สิทธิและความรับผิดชอบ  2การเข้าถึงสื่อดิจิทัล  3.การสื่อสารยุคดิจิทัล  4.ความปลอดภัยยุคดิจิทัล  5.ความเข้าใจสื่อดิจิทัล  6.แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล  7.สุขภาพดียุคดิจิทัล  8.ดิจิทัลคอมเมิร์ซ  9.กฎหมายดิจิทัล


ตัวอย่างเกียรติบัตร

.com/

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ทักษะความเข้าใจและใช้ดิจิทัล Digital Literacy เข้าเรียนรู้เนื้อหา ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรผ่านระบบ Line สามารถเข้าบทเรียนได้ที่ คลิกลิงก์นี้