แบบทดสอบออนไลน์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด่วน! ก่อนเต็ม  - hongpagkru

18 เม.ย. 2563

แบบทดสอบออนไลน์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด่วน! ก่อนเต็ม 


แบบทดสอบความรู้เบื้องต้น (ออนไลน์) เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ของโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ข้อสอบ 10 ข้อ ผ่าน 80% ได้รับเกียรติบัตรครับ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ขอบคุณที่คุณร่วมทำแบบทดสอบกับเรา 
หากทำข้อสอบผ่าน 7 ข้อ หรือ 70% ขึ้นไประบบจะทำการส่งเกียรติบัตรให้ทาง email


ตัวอย่างเกียรติบัตร